ارتباط با ما

 

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

 

           صندوق پستی: 1995859611      

           تلفن: ۶۱۰۰۰-۰۲۱     

           دورنگار: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱

           پست الکترونیک: info[at]CPDI.ir