ارتباط با ما

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری


تهران - صندوق پستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱

        


تلفن: ۶۱۰۰۰-۰۲۱

        


دورنگار: ۶۱۰۰۶۱۰۰-۰۲۱ 

        


پست الکترونیک: info[at]CPDI.ir