ساختار

امور فناوری‌های ارتباطات و مهندسی اجتماعی (CTSE@CPDI.IR)

امور صنعتی(INDUSTRY@CPDI.IR)

عنوان پست الکترونیک
گروه هوایی AVIATION at CPDI.IR
گروه فضایی و علوم زمین SPACE at CPDI.IR
گروه دریایی MARITIME at CPDI.IR
گروه صنعت آب WATER at CPDI.IR
گروه مواد و تجهیزات صنعتی MATERIAL at CPDI.IR

امور پژوهش و توسعه نوآوری(RID@CPDI.IR)

امور زیستی(LIFE-SCI@CPDI.IR)

عنوان پست الکترونیک
گروه سلامت HEALTH at CPDI.IR
گروه دارو PHARMA at CPDI.IR
گروه کشاورزی و غذا AGRI-FOOD at CPDI.IR
گروه توسعه زیرساخت ها و تجهیزات زیستی IO-EQUIP at CPDI.IR

امور انرژی(ENERGY@CPDI.IR)

عنوان پست الکترونیک
گروه انرژی های پاک و محیط زیست CLEANENERGY at CPDI.IR
گروه برق و نیرو ELECTRIC at CPDI.IR
گروه راهبری انرژی ENERGYGOVERN at CPDI.IR
گروه نفت و گاز PETROLEUM at CPDI.IR

امور بین الملل(INTL@CPDI.IR)

عنوان پست الکترونیک
امور بین الملل INTL at CPDI.IR