معاونت امورانرژی

 
عنوان پست الکترونیک
گروه انرژی‌های پاک و محیط زیست CLEANENERGY at CPDI.IR
گروه برق و نیرو ELECTRIC at CPDI.IR
گروه راهبری انرژی ENERGYGOVERN at CPDI.IR
گروه نفت و گاز PETROLEUM at CPDI.IR
گروه مواد MATERIAL at CPDI.IR