گاهنامه اقتصاد دیجیتال

 

اولین شماره گاهنامه اقتصاد دیجیتال

یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﻼء ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸـــﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﺳﺎزد.