رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

لزوم طراحی مگاپروژه های فناورانه با تقسیم کار بین جهاددانشگاهی، معاونت علمی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی طی بازدید از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی و پارک علم و فناوری البرز با استقبال ا...

رصد فناوری: رابط های مغز _ رایانه

راﺑﻂﻫﺎی ﻣﻐﺰ-راﯾﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد......