رویدادها

 

هفته نامه تخصصی فناوری شهروندی (شماره 3)

در این شماره می خوانیم : گونه شناسی فناوری شهروندی(گونه شناسی بنیاد شوالیه از فناوری شهروندی؛ گونه شناسی شایدرویک از فناوری شهروندی؛ گونه شناسی شراک از فناوری شهروندی)؛ نگاهی به محصولات mySociety در حوزه فناوری شهروندی(معرفی سامانه TheyWorkForYou ، معرفی سامانه WorkToThem)

رقابت جهانی در تحقیقات و تجاری‌سازی اینترنت 6G

رقابت جهانی در زمینه‌ی تحقیقات اینترنت نسل ششم در حالی آغاز شده است که این فناوری باید بر موانع زیادی از لحاظ تحقیقات پایه، طراحی سخت‌افزار و اثرات زیست‌محیطی غلبه کند تا بتواند مطابق پیش‌بینی‌ها تا قبل از سال ۲۰۳۰ به مرحله‌ی تجاری‌سازی برسد.

آنکتاد و گزارش ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری اﯾﺮان

ﮔﺰارش ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﻞ ﮔﻨﺰاﻟﺰ ﺳﺎﻧﺰ، رﯾﯿـﺲ واﺣﺪ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﯿﻢ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕـﯽ ﭘﺮوژه آﻧﮑﺘﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>