مطالب تحلیلی

 

الگوی‌ مالزی‌ در‌ جذب‌ سرمایه‌‌گذاری و حمایت از صادرات

مالــزی موفــق شــده اســت از اقتصــاد مبتنــی بــر کشــاورزی بــه اقتصــادی متنوع تــر و بــا بنیــان تولیــدی قــوی تبدیــل شــود و هــم اکنــون در پــی دســتیابی بــه محصــولات دارای ارزش افــزوده بــالا از طریــق ایجــاد اقتصــاد دانش بنیــان اســت...

افزایش صادرات مبتنی بر فناوری هند

میانگیــن ارزش افــزوده فنــاوری در محصــولات تولیــدی صنایــع هنــد حــدود 8 درصــد در ســال 2014 بــوده اســت کــه در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای در حــال توســعه، بســیار کــم اســت....

آشنایی با بانک توسعه اوراسیا(EDB)

بانک توسعه اوراسیا (EDB) یک موسسه مالی بین المللی است که به ابتکار روسای جمهور روسیه و قزاقستان در سال 2006 در شهر آستانه تاسیس شده است.

گزارش 1021 : سیاست های جمعیتی کشور آمریکا

کشور آمریکا با 325 میلیون نفر جمعیت، پس از چین و هند سومین کشور پرجمعیت دنیا می‏باشد. روند افزایش جمعیت این کشور پس از جنگ جهانی دوم بصورت یکنواخت و صعودی بوده است

اقتصاد و الگوی صادرات ترکیه

ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است که به یک جمعیت 944 میلیون نفری مصرف کننده دسترسی دارد، شامل 510 میلیون نفر در اتحادیه اروپا ( همراه با مصرف کننده های داخلی) ...


2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>