معرفی و برآورد شاخص تناسب شغلی دانش‌آموختگان

     سیاست‌گذاری اشتغال دانش‌آموختگان است. به‌منظور سیاست‌گذاری صحیح در این زمینه،لازم است داده‌های گوناگونی که سرنوشت شغلی دانش‌آموختگان را توصیف می‌کند، در دسترس باشد. در حال حاضر، این موضوع عمدتاً توسط شاخص‌هایی چون میزان بیکاری و مشارکت اقتصادی توصیف می‌گردد. اما این شاخص‌ها به‌تنهایی برای سیاست‌گذاری صحیح کافی نیست؛ زیرا برای دانش‌آموخته دانشگاهی صِرف پیدا کردن شغل موفقیت محسوب نمی‌شود، بلکه با توجه به هزینه‌ای که برای آموزش ایشان صورت می‌گیرد، ضرورت دارد که در شغل متناسب با تحصیلات و مهارت خود مشغول باشند. این پدیده در ادبیات جهانی با گروه‌شاخص‌هایی تحت عنوان عدم تناسب شغلی محاسبه می‌شود. اما تاکنون این شاخص‌ها به‌صورت رسمی در ایران اندازه‌گیری نشده است. وجود چنین شاخص‌هایی می‌تواند به سیاست‌گذاران حوزه آموزش عالی برای تصمیم‌گیری دقیق پیرامون تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای آموزش عالی کمک نماید. این موضوع در سیاست‌های اجرایی تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی نیز موردتأکید قرار گرفته است.

  • تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • تعامل با مرکز ملی آمار به‌منظور استفاده از داده‌های مربوط به آمار نیروی کار کشور
  • طراحی پرسش‌نامه و توزیع آن در میان دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف دانشگاهی، خبرگان و کارشناسان
  • فعالیت آماری و تدوین شاخص‌های سنجش میزان هم‌راستایی تحصیلات دانشگاهی و شغل دانش‌آموختگان
  • مطالعه تجربیات جهانی در تدوین شاخص‌های مذکور
  • اندازه‌گیری دو شاخص تناسب رشته-شغل و مقطع-شغل بر اساس داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار سال 95

 

    بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که به‌صورت میانگین، 45 درصد از دانش‌آموختگان، غیرفعال، 11 درصد در جست‌جوی کار، 22 درصد شاغل غیرمرتبط و 22 درصد شاغل مرتبط هستند. یعنی حدود نیمی از دانش‌آموختگان شاغل، به شغل مرتبط دست می‌یابند (هم‌راستایی 50 درصدی میان شغل و تحصیلات دانشگاهی). همچنین به‌طور میانگین، 70 درصد از دانش‌آموختگان شاغل در شغل مرتبط، دارای مقطع متناسبی نیز هستند.سهم عمده این رقم را رشته‌هایی مانند بهداشت و تربیت معلم با 82 و 68 درصد هم‌راستایی تشکیل می‌دهند که در آن‌ها محدودیت شدیدی در ورودی در نظر گرفته شده است.

ارتباط با گروه مسئول : R&DDept at CPDI.ir