واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (آینده_هوش_مصنوعی)

فناوریِ هوش مصنوعی(شماره 7)

1-آینده هوش مصنوعی به داده‌های کم‌تری وابسته خواهد بود، نه داده بیشتر، 2- هوش مصنوعی تصاویر مواد غذایی را فقط با خواندن دستور پخت خلق می کند...