واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (بانک_توسعه_اوراسیا)

آشنایی با بانک توسعه اوراسیا(EDB)

بانک توسعه اوراسیا (EDB) یک موسسه مالی بین المللی است که به ابتکار روسای جمهور روسیه و قزاقستان در سال 2006 در شهر آستانه تاسیس شده است.