واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (دیپلماسی_علمی)

گزارش 1007: دورنماهای دیپلماسی علمی روسیه

در این مقاله ابتدا به ارتباط دیپلماسی علمی روسیه با نظام دیپلماسی شوروی در قالب دیپلماسی فرهنگی اشاره گردیده است. در ادامه به پیشرفت ها و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی شوروری در دهه های 1960 و 1970 میلادی پرداخته شده و مشارکت دانشمندان شوروی در دیپلماسی علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در بخش پایان مقاله به فروپاشی شوروی در دهه 1990 میلادی و تحولات ایجاد شده در دیپلماسی علمی روسیه به ویژه سیاست های علمی دولت روسیه در 15 سال اخیر پرداخته می‌شود.