واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (سرمایه_گذاری_خارجی)

الگوی‌ مالزی‌ در‌ جذب‌ سرمایه‌‌گذاری و حمایت از صادرات

مالــزی موفــق شــده اســت از اقتصــاد مبتنــی بــر کشــاورزی بــه اقتصــادی متنوع تــر و بــا بنیــان تولیــدی قــوی تبدیــل شــود و هــم اکنــون در پــی دســتیابی بــه محصــولات دارای ارزش افــزوده بــالا از طریــق ایجــاد اقتصــاد دانش بنیــان اســت...