واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (نوآوری)

ثبت‌نام نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰ آغاز شد

نهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۰) ۱۸ تا ۲۱ خرداد ماه سال آینده با شعار اکوسیستم نوآوری و فناوری زیر یک سقف در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

همایش ملی خودروهای آینده 13 تا 15 بهمن 98

مالکیت وسیع خودروها باعث ایجاد اثرات ناخواسته و مشکلاتی مانند: ترافیک، افزایش مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. آلودگی جو بوسیله انتشار گازهای گلخانه ای، باعث تخریب محیط زیست و بیماری های تنفسی میگردد.

آنکتاد و گزارش ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری اﯾﺮان

ﮔﺰارش ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﻞ ﮔﻨﺰاﻟﺰ ﺳﺎﻧﺰ، رﯾﯿـﺲ واﺣﺪ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﯿﻢ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕـﯽ ﭘﺮوژه آﻧﮑﺘﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

شبکه علم و نوآوری بریتانیا

علــم و نــوآوری بریتانیــا یــک شــبکه گســترده از همکاری هــای بین المللــی بریتانیــا در حــوزه نــوآوری اســت کــه در راســتای حفــظ جایــگاه پیشــتاز و مزیــت رقابتــی کســب و کارهــای نــوآور ایــن کشــور در عرصــه علــم و نــوآوری و نیــز بــه منظــور از بیــن بــردن نقــاط ضعــف ظرفیت هــای علــم، فنــاوری و نــوآوری و ایجــاد ارزش از طریــق بهره بــرداری از منابــع بین المللــی تشــکیل شــده اســت.

صنعت نفت با نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها روزآمد می‌شود

سورنا ستاری در حاشیه بازدید از مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در رونق صنایع گوناگون گفت و ادامه داد: پیوند زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی با صنایعی همچون نفت که پیشینه‌ای طولانی دارند، می‌تواند زمینه‌ساز تحول و روزآمدی این صنایع شود.


2 صفحه بعدی >>