واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (وضعیت_آموزش)

گزارش 1006: وضعیت آموزش در کشور سوریه «قبل و بعد از جنگ »

بخش آموزشی سوریه در طول سال های بحران به شدت آسیب دیده است. از دلایل اصلی این آسیب می توان به مواردی مثل ویرانی مدارس وساختمان های آموزشی ، تخریب زیرساخت ها و از دست دادن تعداد زیادی از کارمندان نظام آموزشی، افزایش ترک تحصیل و عدم اشتیاق حضور دانش آموزان در مدارس به علت شرایط زندگی خانواده های خود اشاره کرد. جنگ سوریه در مدت پنج سال باعث تخریب و ویرانی بیش از 7000 مدرسه به طور کامل و جزئی شده است. بر اساس آمار وزارت آموز ش و پرورش، میزان ثبت نام مدارس ابتدایی پیش از جنگ به 97 درصد می رسید، این رقم در سال 2015 به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارش یونیسف علاوه بر مرگ تعداد زیادی از دانش آموزان به دلیل حمات موشکی به مدارس، مهدکودک ها و دانشگا هها، نزدیک به 200 هزار معلم نیز در طول جنگ کشته یا ربوده شده اند. تا پیش از وقوع جنگ در سال 2011 ، جوانان سوریه از جمله تحصیلکرده ترین افراد منطقه خاورمیانه بودند و این کشور در حال دستیابی به نرخ 74 % در تحصیلات سطوح ابتدایی و متوسطه بود. متأسفانه شرایط بد اقتصادی و اجتماعی که طی سال های جنگ در این کشور اتفاق افتاد، دستاورد سال ها تحصیل و آموزش را از بین برده است. با وجود بیش از 2 میلیون کودکی که دیگر به مدرسه نمی روند (هم در داخل و هم در بیرون از خاک سوریه)، هنوز هم کودکان دیگری در معرض خطر ترک تحصیل هستند. از سویی دیگر یک پنجم تمام کارکنان آموزشی و مشاوران مدارس در قید حیات نیستند. علاوه بر این موارد، از هر سه مدرسه در سوریه، یک مدرسه یا آسیب دیده، یا تخریب شده است و یا در اکثر موارد با اهداف نظامی مورداستفاده قرار گرفته است.