اخبار > افزایش صادرات مبتنی بر فناوری هند

 


افزایش صادرات مبتنی بر فناوری هند

     میانگیــن ارزش افــزوده فنــاوری درمحصــولات تولیــدی صنایــع هنــد حــدود 8 درصــد  در ســال 2014 بــوده اســت کــه  در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای در حــال توســعه، بســیار کــم اســت. در ســال 2010، هنــد در ســطح جهانــی رتبــه پنجــاه و دوم را از نظــر ارزش افــزوده بخــش تولیــد داشــته اســت کــه آن را پایین تــر از بســیاری از کشــورهای  در حــال توســعه و نوظهــور همچــون تایلنــد، کره جنوبــی، چیــن، اندونــزی، مکزیــک، ســنگاپور و بنــگلادش قــرار می دهــد. بــا توجــه بــه اینکــه بخــش تولیــد هنــد بیشــتر روی مونتــاژ و فــروش متمرکــز می باشــد، بــه نظــر می رســد تولیــدات فناورانــه تنهــا راه هنــد بــرای پویایــی بخــش تولیــد و جهــش بــه ســوی دســتیابی بــه ســطح بالاتــری از رشــد اقتصــادی و صــادرات باشــد.

 

 

     بخــش اعظــم صــادرات جهانــی محصــولات فناوری هــای برتــر شــامل محصــولات الکترونیکــی و دارویــی اســت کــه  در مجمــوع 80 درصــد صــادرات فناوری هــای برتــر را بــه خــود اختصــاص داده انــد. صــادرات محصــولات فنــاوری برتــر در هنــد نیــز از الگوی جهانــی تبعیــت می کنــد. در مجمــوع 44 درصــد از ســهم کل صــادرات محصــولات هنــد شــامل 10 محصــول فناوری هــای برتــر صادراتــی هنــد می شــود (2011) کــه محصــولات دارویــی ســهم بزرگــی از آنهــا را دارنــد. محصــولات دارویــی در مجمــوع 12/7 درصــد از کل صــادرات هنــد را بــه خــود اختصــاص می دهنــد. دیگــر محصــولات فنــاوری برتــر هنــد شــامل محصــولات الکترونیکــی همچــون تلویزیــون، فرســتنده های رادیویــی، قطعــات و تجهیــزات مخابراتــی، دیودهــا و ترانزیســتورها هســتند. صــادرات فناوری هــای برتــر هنــد  در فاصلــه ســال های 2007 تــا 2011 بــه 2/5 برابــر افزایــش یافتــه اســت. صــادرات ایــن کشــور در ســال 2011 بــا 20/9 میلیــارد دلار  در مقایســه بــا 8/1 میلیــارد دلار  در ســال 2007، افزایــش چشــمگیری داشــته اســت. بزرگ تریــن مقصــد صــادرات محصــولات فنــاوری برتــر هنــد  ردســال 2011 آمریــکا و پــس از آن کشــورهای بریتانیــا، هلنــد، آلمــان و فرانســه بوده اســت.

 

 

     صادرات محصــولات فنــاوری بــه هنــد در ســال 2011 بالــغ بــر 33/6 میلیــارد دلار بــوده اســت کــه نســبت بــه رقــم 23/9 میلیــارد دلار  در ســال 2007 افزایــش داشــته و نــرخ رشــد ترکیبــی ســالانه ای برابــر بــا 8/8 درصــد داشــته اســت. ســبد واردات فناوری هــای برتــر بــه هنــد، مشــابه ســبد صــادرات ایــن کشــور اســت و تنهــا تفــاوت در میــزان محصــولات دارویــی اســت. بیشــترین واردات محصــولات بــا فنــاوری بــالا بــه هنــد، از کشــور چیــن اســت کــه ســهم آن از 31/6 درصــد در ســال 2007 بــه 39/8 درصــد در ســال 2011 رســیده اســت و ایــالات متحــده بــا ســهم 17/3 درصــد در ســال 2007 و 8/4 درصــدی در ســال 2011 رتبــه دوم را کســب کــرده اســت.

 

     سال 2015، بیشــترین ســهم بخــش تولیــد از تولیــد ناخالــص داخلــی، 16 درصــد بــوده کــه بــه رقــم 15/1 کاهــش یافتــه اســت. از طرفــی ســهم هنــد در تولیــد جهانــی نیــز تنهــا 1/8 درصــد اســت. بنابرایــن، کشــور هنــد بــه یــک تحــول جــدی در میــزان ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد نیــاز دارد تــا محــرک رشــد در کشــور باشــد. از آنجــا کــه تولیــد فناوری هــای برتــر دارای ارزش افــزوده بالایــی اســت و محصــولات بــا فنــاوری برتــر هماننــد کالاهــای دارای فناوری هــای میانــی یــا پاییــن، مســتلزم تــدارکات و نــرخ پاییــن دســتمزد نیســتند، بایــد عوامــل جذب کننــده ســرمایه گذاری در ایــن بخــش ایجــاد شــوند کــه مشــوق های مالــی و پولــی از جملــه ایــن عوامــل هســتند. دولــت هنــد بــه منظــور توســعه تولیــد و صــادرات محصــولات فنــاوری برتــر اقدامــات متنوعــی را اجــرا می کنــد از جملــه: ایجــاد ظرفیــت بــرای بومی ســازی و انتقــال فنــاوری بــه منظــور تولیــد محصــولات فنــاوری برتــر داخلــی، تمرکــز روی تولیــدات هوشــمند ســخت افزار- نرم افــزار و سیســتم های یکپارچــه هوشــمند)، تطبیــق و تکــرار مدل هــای موفــق توســعه  تولیــد فناوری هــای برتــر دنیــا، ایجــاد مؤسســات تحقیقاتــی راهبــردی، مشــوق های مالیاتــی بــرای ســرمایه گذاری در محصــولات فنــاوری برتــر، حمایــت مالــی از ســرمایه گذاری در زمینــه تولیــد فناوری هــای برتــر، ارائــه بســته های مالــی ویــژه، وام دهــی بــه خوشــه های فنــاوری برتــر بــه عنــوان بخشــی از حوزه هــای دارای اولویــت، کمــک مالــی جهــت راه انــدازی خوشــه های فنــاوری برتــر بــا کلاس جهانــی، ارتقــا ارتبــاط صنعــت- مؤسســات دانشــگاهی.

دریافت متن کامل

شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٧ - ١٤:٣٣
واژه های کلیدی:


خروج