اخبار > الگوی‌ مالزی‌ در‌ جذب‌ سرمایه‌‌گذاری و حمایت از صادرات

 


الگوی‌ مالزی‌ در‌ جذب‌ سرمایه‌‌گذاری و حمایت از صادرات

     مالــزی موفــق شــده اســت از اقتصــاد مبتنــی بــر کشــاورزی بــه اقتصــادی متنوع تــر و بــا بنیــان تولیــدی قــوی تبدیــل شــود و هــم اکنــون در پــی دســتیابی بــه محصــولات دارای ارزش افــزوده بــالا از طریــق ایجــاد اقتصــاد دانش بنیــان اســت. ایــن کشــور قصــد دارد طبــق مــدل اقتصــادی جدیــدی کــه در ســال 2010 بــه اجــرا گذاشــته اســت تــا ســال 2020 بــه جمــع کشــورهای بــا درآمــد بــالا بپیونــدد. در مــدل جدیــد توســعه مالــزی بــه تحقیــق، توســعه و نــوآوری بــه عنــوان عوامــل اصلــی رشــد اقتصــادی  وقابلیــت تولیــد توجــه زیــادی شــده اســت. از ایــن رو، مالــزی در پــی بهبــود قابلیت هــای نوآورانــه و ارتقــا بخــش تحقیــق و توســعه خــود اســت تــا بــه خدمــات و کالاهــای دارای ارزش افــزوده بالاتــر دســت یابــد.

 

 

     در مراحل آغازیــن صنعتی ســازی، مالــزی بیشــتر بــه شــرکت های چندملیتــی خارجــی وابســته بــود کــه بــه دنبــال اســتفاده از نیــروی کار ارزان ایــن کشــور بودنــد  و در نتیجــه، خطــوط مونتــاژ خــود را در مالــزی ایجــاد کردنــد. در حــال حاضــر، ایــن کشــور توانســته اســت بــا اســتفاده مناســب از فراینــد انتقــال فنــاوری بــه پیشــرفت های خوبــی دســت یابــد. در واقــع، در آغــاز دهــه هشــتاد، مالــزی توانســت تغییــر واقعــی در مــدل توســعه خــود ایجــاد نمایــد و از اقتصــاد کشــاورزی محور بــه ســوی اقتصــادی صنعتــی تحــول یافــت. در کنــار تغییــر مــدل اقتصــادی، مالــزی مــدل تحقیــق و توســعه خــود را نیــز در پاســخ بــه اهــداف توســعه اقتصــادی کشــور تغییــر داده اســت. مــدل جدیــد بیشــتر روی صنایــع دارای ظرفیت هــای فناورانــه متمرکــز اســت و بــه شــرکت ها بــرای فعالیت هــای کارآفرینــی و نوآورانــه مشــوق های متنوعــی اعطــا می کنــد. در آغــاز دهــه نــود و در مــدل جدیــد اقتصــادی، توســعه مالــزی مبتنــی بــر تنوع بخشــی، خصوصی ســازی و اجــرای پروژه هــای بــزرگ زیرســاختی و فنــاوری پیشــرفته بــود. ایــن مــدل توســعه بــر اســاس اصــل تولیــد ثــروت بــا اســتفاده از ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و فناوری هــای پیشــرفته وارداتــی بــود. حوزه هایــی کــه در مــدل اقتصــادی جدیــد مــورد توجــه قــرار  گرفــت، عبارتنــد از: ارتقــا چارچــوب ســازمانی، مشــوق های بیشــتر بــرای ســرمایه گذاری، بهبــود ســرمایه انســانی، مشــارکت بیشــتر بخــش خصوصــی در فعالیت هــای تحقیــق و توســعه و نــوآوری.

 

 

     بــا آنکــه در مــدل جدیــد لــزوم ارتقــا نظــام آموزشــی در همــه ســطوح مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت، امــا پیشــرفت های بــه دســت آمــده کافــی نیســت، بــه حــدی کــه برخــی معتقدنــد فقــدان نیــروی کار ماهــر  ومنابــع انســانی کافــی از جملــه موانــع مهــم مالــزی بــرای دســت یابی بــه رشــد اقتصــادی بــالا و تبدیل شــدن بــه یــک اقتصــاد دانش بنیــان اســت. البتــه، مطابــق برنامــه یازدهــم توســعه (2016-2020)، تقویــت همــکاری در فعالیت هــای تحقیــق و توســعه و تجاری ســازی بیــن دولــت، صنعــت و مراکــز تحقیقاتــی آکادمیــک از طریــق فعالیت هــای ترویجــی در خوشــه های صنعتــی افزایــش خواهــد یافــت.

 

     در سال 2015، کل ســرمایه گذاری خارجــی در بخــش تولیــد بالــغ بــر 21/9 میلیــارد رینگیــت بــود کــه معــادل 29/4درصــد کل ســرمایه گذاری های ایــن ســال اســت. در ســال 2015، ایــالات متحــده آمریــکا بزرگ تریــن ســرمایه گذار در بخــش تولیــد مالــزی بــود کــه حــدود 4/2 میلیــارد رینگیــت در ایــن بخــش ســرمایه گذاری نمــود  وپــس از آن ژاپــن، گنه کنــگ و چیــن قــرار داشــتند.

 

     بــه منظــور توســعه صــادرات، وزارت صنعــت و تجــارت بین المللــی مشــوق های مالیاتــی جدیــد در بودجــه ســال 2015 منظــور داشــته اســت از جملــه: مشــوق های مدیریــت منطقــه صنعتــی، کمــک هزینــه ســرمایه ای بــه منظــور افزایــش ســطح اتوماســیون (اســتفاده از ماشــین آلات) در صنایــع مبتنــی بــر کارگــر، مشــوق هایی بــرای تبدیــل مالــزی بــه قطــب ســرمایه گذاری منطقــه. همچنیــن، انتظــار مــی رود ســرمایه گذاری خصوصــی در بخــش تولیــد بــه منظــور ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــا درآمــد بــالا تقویــت شــود و از طریــق افزایــش اتوماســیون، تشــویق رشــد نــوآوری محــور، ارتقــا محرک هــای رشــد در صنایــع مختلــف و بین المللی ســازی بخــش تولیــد، قابلیــت تولیــد ایــن بخــش بهبــود  یابــد. از جملــه برنامه هــای دولــت مالــزی بــرای ارتقــا و توســعه کســب وکارهای صادرات محــور می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 

     برنامــه پیوندهــای کســب و  کار (حمایــت از تشــکیل پیوندهــای کســب و  کار بیــن شــرکت های کوچــک و متوســط و شــرکت های بــزرگ، شــرکت های چندملیتــی و شــرکت های وابســته بــه دولــت)، کمک هزینــه توســعه بــازار (نوعــی کمک هزینــه مالــی قابــل بازپرداخــت بــرای هزینه هــای ناشــی از فعالیت هــای ارتقــا صــادرات)، طــرح کارآمــوزی دانشگاه-شــرکت های کوچــک و متوســط (ابتــکاری جهــت پیونــددادن شــرکت  های کوچــک  ومتوســط بــه دانشــگاه ها بــه عنــوان بخشــی از سیاســت های دولــت بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن صنعــت و مراکــز آمــوزش عالــی و کمــک بــه ارتقــا ظرفیــت و توانمنــدی شــرکت های کوچــک و متوســط)، برنامــه توســعه شــرکت های متوســط (کمــک بــه شــرکت های متوســط در تســریع رونــد رشــد صــادرات و کارکردهــای اساســی کســب و  کار). برنامــه حمایــت از صادرکننــدگان بومیپوتــرا (تبدیــل شــرکت های محلــی بومیپوتــرا بــه صادرکننــدگان رقابتــی و پایــدار)، برنامــه ارتقــا شــرکت های بومیپوتــرا (طــرح تخصصــی بــرای ایجــاد و توســعه شــرکت های کوچــک و متوســط بومیپوتــرا بــه صــورت فعال، مقــاوم و رقابتــی)، برنامــه بــزرگ ارتقــا (پــرورش و ارتقــا کارآفرینــان بــه منظــور تبدیــل آنهــا بــه شــرکت های کوچــک و متوســط رقابتــی، پایــدار و مقــاوم در بازار هــای داخلــی و خارجــی).

 

     در کنــار ایــن گونــه برنامه هــا، دولــت مالــزی ابزارهــای مالــی متنوعــی نیــز در اختیــار شــرکت ها قــرار می دهــد تــا رونــد توســعه صــادرات را در آنهــا تقویــت  وتســریع نمایــد. از جملــه ایــن ابزارهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:  تأمیــن مالــی توســعه صنعتــی مالــزی برهــاد (ارائــه کمــک مالــی بــه شــرکت های کوچــک و متوســط و نیــز شــرکت های بــزرگ در بخش هــای تولیــد و خدمــات)، بانــک SME(از طریــق یــک برنامــه مداخلــه ای ویــژه در قالــب حمایــت مالــی و غیرمالــی بــه حمایــت از مشــتریان دارای ظرفیــت رشــد بــالا می پــردازد و در انتقــال آنهــا بــه مرحلــه بعــدی رشــد کمــک می کنــد).

دریافت متن کامل

شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٧ - ١٥:١٩
واژه های کلیدی:


خروج