اخبار > راهبرد نهایی 2024 آفریقا

 


راهبرد نهایی 2024 آفریقا

همزمان با توسعه دستور کار بلند مدت 2063 اتحادیه آفریقا، علم، فناوری و نوآوری نقش بیشتری در تعیین اهداف توسعه ای به ویژه در ارتباط با رشد اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند.

 

در سال 2014 ، اتحادیه آفریقا نسبت به تصویب راهبرد علم، فناوری و نوآوری آفریقا 2024  (STISA -2024) اقدام کرد. این راهبرد اولین مرحله راهبرد 10 ساله محسوب میشود که به موجب آن علم، فناوری و نوآوری هسته اصلی چشم انداز اتحادیه آفریقا- چنانچه در «دستور کار2063 » آن پیش بینی شده است- قرار دارد. بررسی موانع توسعه بخش های کلیدی نظیر کشاورزی، انرژی، محیط زیست، بهداشت، زیرساخت، معدن، امنیت و آب هدف این راهبرد محسوب میشود. مطابق این راهبرد، شش بخش دارای اولویت مجزا مشخص شده است که در راستای تحقق چشم انداز اتحادیه آفریقا بوده و شامل چهار بخش عملیاتی راهبردی است که باید اجرا شود.

 

گسترش روند اجرایی برنامه های علم، فناوری و نوآوری در سراسر قاره آفریقا از طریق افزایش مهارتهای فنی و ظرفیت سازمانی، ارتقای رقابت پذیری اقتصادی از طریق ترویج کارآفرینی و نوآوری، افزایش حمایت از دارایی معنوی و بهبود زیرساخت تحقیق و نوآوری هدف این راهبرد محسوب میشود.

 

این راهبرد در سه سطح ملی، منطق های و قاره های اجرا می شود. در سطح ملی، کشورهای عضو باید راهبرد را در برنامه های توسعه ملی اعمال کند. در سطح منطق های نیز جوامع اقتصادی منطق های، مؤسسات تحقیقاتی منطق های، شبکه ها و شرکا باید نسبت به طراحی و هماهنگی طر حهای ابتکاری با استناد به راهبرد مذکور مبادرت ورزند. در سطح قار های، شورای اتحادیه آفریقا ، سازمان مشارکت جدید برای توسعه آفریقا NEPAD و شرکا باید نسبت به حمایت از این راهبرد و ایجاد آگاهی؛ بسیج منابع مورد نیاز سازمانی، انسانی و مالی؛ پیگیری پیشرفت و نظارت بر روند اجرایی اقدام کنند.

 

برنامه های راه اندازی شده مطابق راهبرد فوق تحت نظارت هستند و مرتباً مورد ارزیابی قرار می گیرند. بررسی داده ها، گزارشات سالانه و بررسی های منظم پیشرفت به عنوان ابزار مدیریتی مهمی برای کل اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری در قاره به شمار می آیند.

 

اگر چه ساز و کارهای قدیمی برای تأمین مالی تحقیق و توسعه و نوآوری وجود دارد، ولی ضروری است که شرکای STISA-2024، ساز و کارهای مؤثر و هماهنگ سرمایه گذاری برای اجرای این راهبرد را تعیین کنند. اتحادیه آفریقا و سازما نهای شریک آن نسبت به بسیج و هماهنگی منابع مورد نیاز جهت ارائه حمایت فنی در راستای توسعه و اجرای برنامه های ملی و منطق های و برنامه های دارای اولویت اقدام خواهند کرد. کشورهای عضو اتحادیه آفریقا و گروه های اقتصادی منطقه ای در بسیج منابع دولتی، خصوصی و اهدا کننده جهت تضمین اجرای هماهنگ برنامه نقش اصلی را ایفا می کنند.

 

دریافت تمامی گزارش ها:

راهبرد نهایی 2024 آفریقا     دانلود

نقشه راه همکاری اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا در حوزه علم و فناوری    دانلود

علم، فناوری و نوآوری در آفریقا    دانلود
 
مروری بر وضعیت علم، فناوری و نوآوری آفریقای جنوبی    دانلود
 
 

 

شنبه ٢٤ فروردين ١٣٩٨ - ١٤:٠٠

خروج