اخبار > گزارش 1012: آشنایی با وزارت توسعه ترکیه

 


گزارش 1012: آشنایی با وزارت توسعه ترکیه

با توجه به اینکه مسئولین و مقامات دولتی در کشورهای مختلف درگیر مسائل اجرایی می شوند، عمق کارشناسی بودن برنامه‌ریزی و سیاست گذاری هایشان نیز کاهش پیدا می کند. از این رو برای عبور از چالش مذکور، دولت ها با بهره گیری از نهادهایی به عنوان مشاور، کانون تفکر و مرکز برنامه ریزی، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعفسیاست گذاری ها، خطاهای تصمیم گیری خود را به حداقل می رسانند و پیگیری بعضی امور را نیز جهت تسریع به آنها می‌سپارند.

فعالیت این نهادها شامل ارائه بسته های سیاست گذاری، گزارش های سیاستی، برگزاری همایش و نشست های علمی، ارائه گزارش های روزانه، ماهانه و سالانه، شرکت در جلسات دولت، مجلس و وزارتخانه ها، ایجاد هماهنگی های بین نهادی، تدوین برنامه های اجرایی، پیگیری اقدامات اولویت دار، ارزیابی و اصلاح امور و ... است که استفاده از آن، دولت را در مسیر درست هدایت می کند.

این نهادها در کشورهای مختلف اشکال گوناگونی دارند؛ در بعضی کشورها مانند هند و روسیه به عنوان یک اتاق فکر، در بعضی کشورها مانند چین در ساختارهای فراوزارتخانه ای و در برخی دیگر از کشورها مانند ترکیه به عنوان یک وزارتخانه فعال هستند. تأمین بودجه این نهادها نیز بسته به نوع ساختار آن نهاد و همچنین ساختار کشور، متفاوت است.

در ترکیه چنین ماموریتی توسط «وزارت توسعه» دنبال می شود. این وزارتخانه شامل بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، تحقیقاتی،‌ نظارتی و روابط خارجی است که هرکدام از این بخش ها زیر گروه های خاص خود را دارند و وظیفه هرکدام به صورت جداگانه مشخص شده است.

این وزارتخانه همچنین متولی طراحی چندین نوع برنامه از جمله برنامه های بلندمدت، میان مدت، سالانه و برنامه های اقتصادی و اصلاحاتی در ترکیه است. جدیدترین برنامه وزارت توسعه ترکیه برنامه دهم توسعه بوده که با اهداف مشخص کمی و کیفی تدوین و تصویب شده است.

وزارت توسعه ترکیه با دارا بودن ۲۶ سازمان توسعه منطقه ای و محلیدر ۸۱ استان این کشور، دستاوردهای بزرگی همچون تدوین برنامه مرکز مالی بین المللی استانبول، پیگیری پروژه آب آشامیدنی و زیرسازی فاضلاب، تدوین برنامه حمایت از رشد شهری و طراحی برنامه حمایت اجتماعی را در کارنامه خود داشته است.

در این گزارش، به بررسی جزئیات مرتبط با این نهاد اعم از ساختار فعالیت، موضوعات کاری و ماموریت های آن جهت الگوبرداری در داخل پرداخته شده است.

 

 

يکشنبه ١٨ شهريور ١٣٩٧ - ١٠:٥٢
واژه های کلیدی:
فایل ضمیمه

دانلود فايل : CPDI-Turkey-State-Planning-Organization-13970618.pdf ( 610KB )
تعداد دانلود
تعداد نمایش : 985

خروج