رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

هفته نامه تخصصی فناوری شهروندی (شماره 3)

در این شماره می خوانیم : گونه شناسی فناوری شهروندی(گونه شناسی بنیاد شوالیه از فناوری شهروندی؛ گونه شناسی شایدرویک از فناوری شهروندی؛ گونه شناسی شراک از فناوری ش...