اخبار > کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس

 


کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس

تاریخچه
کمیته علم و فناوری ها زیر نظر شورای وزیران جمهوری بلاروس برای اولین بار مطابق با مصوبه شورای وزیران جمهوری بلاروس مورخ 30/11/1993 به شماره 809 تشکیل شد.
پس از آن، با حکم رئیس جمهور بلاروس مورخ 23/9/1994 به شماره 122 تحت عنوان "در مورد تغییر ساختارهای دستگاه های مرکزی مدیریت جمهوری بلاروس" به کمیته دولتی علم و فناوری ها زیر نظر شورای وزیران جمهوری بلاروس از طریق پیوستن آن به وزارت آموزش و علوم جمهوری بلاروس سازماندهی مجدد می‌شود. 
بعدها، با حکم رئیس جمهور بلاروس مورخ 11/1/1997 به شماره 30 تحت عنوان "در مورد سیستم دستگاه‌های دولتی وابسته به دولت جمهوری بلاروس"، کمیته علم و فناوری های وزارت آموزش و علوم به کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس تبدیل شد. 
با حکم رئیس جمهور بلاروس مورخ 24/9/2001 به شماره 516 تحت عنوان "در مورد بهبود سیستم دستگاه‌های دولتی و سایر سازمان های دولتی وابسته به دولت جمهوری بلاروس"، کمیته دولتی علم و فناوری‌ها، کمیته عالی دولتی تصدیق گواهی و کمیته دولتی ثبت اختراعات در کمیته علوم زیر نظر شورای وزیران جمهوری بلاروس با ایجاد کمیته عالی تصدیق گواهی و موسسه دولتی "مرکز ملی مالکیت معنوی" در ساختار آن با یکدیگر ادغام شدند. 
در نتیجه آغاز روند اصلاح آکادمی ملی علوم بلاروس و سیستم سازماندهی کل حوزه علمی و فنی در نیمه دوم سال 2001، فرمان رئیس جمهور بلاروس مورخ 5/3/2002 به شماره 7 تحت عنوان "در مورد بهبود مدیریت دولتی در حوزه علم" به تصویب رسید. با این فرمان، کمیته علم و فناوری های زیر نظر شورای وزیران جمهوری بلاروس با گنجاندن موسسه دولتی "مرکز ملی مالکیت معنوی" در ساختار آن ایجاد می شود. 
با حکم رئیس جمهور بلاروس مورخ 12 فوریه 2004 به شماره 66 تحت عنوان " در مورد برخی اقدامات بهینه سازی سیستم دستگاه های دولتی و سایر سازمان های دولتی وابسته به شورای وزیران جمهوری بلاروس، ساختار و تعداد کارکنان دستگاه های دولتی، دیگر سازمان های دولتی"، کمیته علم و فناوری های زیر نظر شورای وزیران جمهوری بلاروس به کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس تبدیل شد. 
به منظور ارتقاء سازماندهی فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری، فرمان رئیس جمهور بلاروس مورخ 4/8/2009 به شماره 9 تحت عنوان "در مورد اعمال تغییرات و اضافات به فرمان رئیس جمهور بلاروس مورخ 5 مارس 2002 به شماره 7" به تصویب می رسد که اختیارات کمیته دولتی علم و فناوری ها و آکادمی ملی علوم بلاروس را دقیق و مشخص می کرد و مانع از موازی کاری عملکردها و دیگر مسائل می شد. 
 
راجع به کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس
کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس (من بعد- SCST) یک نهاد دولتی می باشد که سیاست های دولتی را اجرا می نماید و رگولاتوری دولتی و مدیریت در حوزه فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری را پیاده سازی می نماید و همچنین محافظت از حقوق مالکیت معنوی را بر عهده دارد و زیر نظر شورای وزیران جمهوری بلاروس فعالیت می نماید. 
SCST در فعالیت های خود قانون اساسی جمهوری بلاروس، سایر قوانین جمهوری بلاروس و آئین نامه کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس را ملاک عمل قرار می دهد. 
SCST فعالیت های خود را در تعامل با نهادهای دولتی، دستگاه های اجرای و اداری محلی، سازمان های علمی و دیگر سازمان ها انجام می دهد.
 
وظایف اصلی SCST 
اجرای سیاست های دولت در زمینه فعالیت های علمی و فنی و نوآوری، و نیز محافظت از حقوق مالکیت معنوی؛
رگولاتوری سازمانی- اقتصادی مسائل توسعه فعالیت های علمی و فنی و نوآوری و محافظت از حقوق مالکیت معنوی؛
برنامه ریزی آماده سازی کارکنان علمی با مهارت بالا در کل در تمامی کشور و در شاخه های علوم به شیوه تعیین شده، نظارت بر اثربخش بودن فعالیت ها در مطالعات تحصیلات تکمیلی (مطالعات دکتری)؛
تجزیه و تحلیل سطح تحقیقات و پژوهش های انجام شده، تهیه و تدوین پیشنهادات برای بهبود بهره وری اقتصادی آنها؛
هماهنگی فعالیت های نهادهای دولتی و سازمان ها در زمینه فعالیت های علمی و فنی و نوآوری، و نیز محافظت از حقوق مالکیت معنوی؛
مساعدت به نهادهای اجرایی و اداری محلی در شکل گیری و اجرای سیاست های علمی و فنی و نوآوری منطقه‌ای؛
بهبود ساختار پتانسیل علمی و فنی جمهوری و افزایش کارایی استفاده از آن؛
اجرای یک سیاست واحد دولتی در زمینه همکاری های علمی و فنی بین المللی ؛
توسعه زیرساخت نوآورانه، ایجاد ساز و کارهای حمایت از موضوعات فعالیت های نوآورانه، پشتیبانی از ایجاد و توسعه تولیدات مبتنی بر فناوری های جدید و پیشرفته؛ 
جذب و حمایت از توسعه کارآفرینی مرتبط با تجاری سازی و بسط و گسترش دستاوردهای علمی و فنی در صنعت در جمهوری؛
انجام پشتیبانی علمی- متدیکی اجرای مانیتورینگ نوآورانه- فناورانه؛
مانیتورینگ و پشتیبانی متدیکی تجاری سازی نتایج فعالیت های علمی و علمی- فنی که بطور کامل یا جزئی با هزینه های بودجه های جمهوری و (یا) محلی ایجاد شده اند، از جمله بنیادهای بودجه ای هدفمند دولتی و نیز بنیادهای دولتی خارج بودجه ای؛
پشتیبانی از کنترل اجرای قوانین جمهوری بلاروس در زمینه مسائل توسعه فعالیت های علمی و فنی و نوآوری و محافظت از حقوق مالکیت معنوی، و نیز استفاده موثر از اعتبارات بودجه جمهوری که به تامین مالی فعالیت های علمی و فنی و نوآوری در جمهوری بلاروس و همکاری های علمی و فنی بین المللی اختصاص می یابند؛ 
کنترل بر روند اجرای برنامه های علمی و فنی، بخش های پشتیبانی علمی برنامه های دولتی، رشته های تخصصی و منطقه ای، پروژه های نوآورانه و خطر پذیر، پروژه های علمی و فنی بین المللی، و نیز بکارگیری نتایج حاصل از کارهای علمی- تحقیقاتی و تجربی- طراحی و تجربی- فناورانه انجام شده که با اعتبارات بودجه ای انجام می شوند؛
اطلاع رسانی به جامعه در خصوص مسائل توسعه علم، دستاوردهای آن، فعالیت های کمیته دولتی علم و فناوری ها، نهادهای دولتی، سازمان های علمی؛
پشتیبانی از عملکرد سیستم واحد کارشناسی های علمی و علمی- فنی دولتی، از جمله سازماندهی و انجام این کارشناسی ها؛
مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل روندهای فناوری های جهانی؛
پشتیبانی از توسعه سیستم اطلاعات علمی و فنی. 
 
SCST در انطباق با وظایف اصلی که بر عهده اش گذاشته شده است:
به همراه آکادمی ملی علوم بلاروس، پیش بینی های توسعه علم، صنعت و فناوری ها در جمهوری بلاروس را سازماندهی می نماید؛
به روش تعیین شده، تامین مالی کارها در زمینه طراحی و توسعه فناوری های استخراج و فرآوری منابع معدنی با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه جمهوری برای تحقیقات علمی کاربردی، برنامه ها و پروژه های علمی- فنی را فراهم می کند؛
به روش تعیین شده، پیشنهادات خود را تدوین و به شرح زیر به شورای وزیران جمهوری بلاروس ارائه می نماید: 
- در زمینه های اولویت دار فعالیت های علمی و فنی و نوآوری و در خصوص اقدامات مربوط به حمایت دولتی از آنها؛
- در زمینه بهبود ساز و کارهای قانونی، رگولاتوری اقتصادی و تحریک فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری در جمهوری؛
- در زمینه مسائل ایجاد زیرساخت نوآورانه و ایجاد صنایع با فناوری های پیشرفته؛
- در زمینه تامین مالی فعالیت های علمی، علمی- فنی، نوآوری و همکاری های علمی- فنی بین المللی با اعتبارات بودجه جمهوری؛ 
- در زمینه مسائل رگولاتوری قانونی و اقتصادی روابط و مناسبات برای محافظت از حقوق مالکیت معنوی؛
- در زمینه مسائل ایجاد محصولات نوآورانه؛
زمینه های آتیه دار و ضروری آماده سازی کارکنان علمی با مهارت بالا در کل در تمامی کشور و در شاخه های علوم را تعیین می نماید؛
تدوین بررسی و تصویب پروژه های برنامه های علمی- فنی دولتی مطابق با رویه تعیین شده، به همراه آکادمی ملی علوم بلاروس- برنامه های علمی- فنی جامع هدفمند دولتی را سازماندهی می نماید، فعالیت های سازمان ها در زمینه تدوین و طراحی پروژه های برنامه های علمی- فنی بخشی و منطقه ای و نیز بخش های پشتیبانی علمی برنامه های دولتی، بخشی و منطقه ای را هماهنگ می نماید؛ 
زمینه های با اهمیت را تعیین می نماید و هماهنگی همکاری های علمی- فنی بین المللی را انجام می‌دهد، کار در زمینه جذب اعتبارات مالی و مادی از سازمان های خارجی و بین المللی را سازماندهی می نماید؛ 
برنامه دولتی توسعه نوآورانه جمهوری بلاروس را شکل می دهد و اجرایی سازی آن را هماهنگ می کند؛
مسابقات پروژه های علمی- فنی بین المللی، پروژه های نوآورانه را برای حل مهمترین مشکلات علمی- فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، طراحی فناوری ها و محصولات مهندسی جدید برگزار می‌نماید؛
سازماندهی و برگزاری کارشناسی های علمی دولتی و علمی- فنی دولتی را با رویه تعیین شده توسط اسناد قانونی را فراهم می نماید؛
نتیجه گیری در مورد مناسب بودن هزینه های انجام کارهای علمی- تحقیقاتی و تجربی- طراحی در جهت ایجاد و خریداری نرم افزار و سخت افزارها برای اجرایی سازی اقدامات مندرج در برنامه های اطلاع رسانی دولتی، بخشی و منطقه ای را ارائه می نماید؛ 
انجام ارزیابی پیشنهادات تهیه کنندگان (پیمانکاران، مجریان) در مورد اجرای اقدامات مندرج در برنامه های اطلاع رسانی دولتی، بخشی و منطقه ای توسط شورای کارشناسی دولتی در حوزه مربوطه را سازماندهی می نماید؛ 
انجام کارهای علمی- تحقیقاتی و تجربی- طراحی برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی اتوماتیزه شده و منابع اطلاعاتی برای فعالیت های علمی- فنی و نوآوری و نیز توسعه خدمات الکترونیکی بر مبنای آنها را سازماندهی می نماید؛ 
وظایف برنامه های علمی- فنی دولتی و پروژه های نوآورانه را تصویب می کند؛ 
روند اجرای برنامه های علمی- فنی، پروژه های نوآورانه و پروژه های علمی- فنی بین المللی، دیگر کارها و اقدامات قابل انجام در چارچوب دیگر زمینه های فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری که با اعتبارات بودجه ای جمهوری و محلی تامین مالی می شوند و نیز روند انجام تصمیمات در زمینه مسائل فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری و به روش تعیین شده، پیشنهاداتی در خصوص جذب اعتبارات بودجه دولتی نسبت به مسئولیت مقصرین عدم اجرای آنها و (یا) استفاده غیرموثر از اعتبارات بودجه دولتی اختصاص یافته به اهداف مذکور به شورای وزیران جمهوری بلاروس ارائه می نماید؛ 
ثبت دولتی حقوق بر نتایج فعالیت های علمی و علمی- فنی را انجام می دهد؛
به روش تعیین شده، پیشنهاداتی را برای تغییر میزان هزینه های پیش بینی شده در بودجه جمهوری برای علم را ارائه می کند؛
تدابیری برای ارتقاء کارایی کار سازمان های درگیر در فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری، توسعه و تقویت پایگاه مادی و فنی علم را تدوین می کند؛ 
نحوه و شرایط واگذاری وضعیت مرکز استفاده جمعی از تجهیزات علمی منحصر بفرد به سازمان ها (زیربخش های ساختاری آنها) را تعیین می نماید؛ 
فهرست تجهیزات علمی، ابزار آلات و مجموعه های خریداری شده برای توسعه پایگاه مادی و فنی موسسات و سازمان های علمی با اعتبارات بودجه جمهوری که برای تامین مالی فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری در بودجه سنواتی پیش بینی شده اند را تعیین می نماید؛ 
در چارچوب صلاحیت های خود و با روش تعیین شده توسط قانون، مراجعات (پیشنهادات، درخواست ها، شکایات) شهروندان، از جمله کارآفرینان شخصی و اشخاص حقوقی را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهد؛ 
بر اساس نتایج رسیدگی به درخواست ها، که نویسندگان آنها از نتایج رسیدگی آنها توسط سازمان های تابعه دولتی راضی نباشند، در صورت وجود مبانی برای حل مثبت مسائل مطرح شده در درخواست ها، به سازمان های مذکور دستورالعمل های لازم برای حل مناسب این موارد را صادر می کند؛ 
رعایت نحوه رسیدگی به درخواست ها در سازمان های تابعه دولتی در مواردی که توسط قانون پیش بینی شده اند را بررسی می نماید؛ 
برای هر مورد رسیدگی نامناسب به درخواست ها توسط سازمان های تابعه دولتی، به مدیران آنها دعوتنامه جلب اشخاص مسئول نسبت به مسئولیت انضباطی که مرتکب نقض رویه رسیدگی شده اند، ارسال می نماید؛
نحوه انجام ارزیابی سطح توسعه نوآورانه بر اساس انواع فعالیت اقتصادی و سطح توسعه نوآورانه واحدهای اداری- سرزمینی را تعیین می نماید؛ 
بطور مشترک با آکادمی ملی علوم بلاروس، توصیه هایی در مورد ارزیابی ریسک فعالیت های نوآوری را تدوین می‌نماید؛
نحوه انجام ثبت دولتی گونه های حفاظت شده گیاهان جمهوری بلاروس را تعیین می نماید؛ 
کارشناسی علمی- فنی دولتی بیزنس پلان های تدوین شده پروژه های نوآورانه مطابق با الزامات مقرر شده در اسناد قانونی که سرمایه گذاری ها در فناوری را پیش بینی می کنند، مدعی جذب وام های دولتی خارجی و وام های خارجی در برابر ضمانت نامه های دولت جمهوری بلاروس می باشند، سایر پروژه های سرمایه گذاری در موارد و در شرایط تعیین شده توسط رئیس جمهور بلاروس یا شورای وزیران جمهوری بلاروس، و همچنین دیگر اسناد در موارد مقرر شده بوسیله اسناد قانونی که به بیزنس پلان های پروژه های سرمایه گذاری ضمیمه می شوند را انجام می دهد؛ 
مدیریت جمعی حقوق مولفین آثاری که به عنوان موضوعات حق تالیفی و حقوق وابسته مطابق با قوانین جمهوری بلاروس محسوب می شوند را سازماندهی می نماید؛ 
از حق تالیف، حق نام و از حق محافظت از شهرت در غیاب وارثان مولف محافظت می نماید؛
کارشناسی علمی- فنی دولتی را انجام می دهد؛
تصمیم گیری راجع به ثبت (تمدید مدت زمان اعتبار ثبت) اشخاص حقوقی به عنوان موضوعات زیرساخت نوآوری و محروم سازی آنها از این وضعیت را انجام می دهد؛
در کار سازمان ها، کمیسیون ها، کمیته ها و انجمن های بین المللی مشارکت می نماید، همکاری های بین المللی با کشورهای خارجی در مورد موضوعاتی که در صلاحیت SCST قرار دارند را سازماندهی می نماید؛
به روش تعیین شده، خرید کالاها (کارها، خدمات) با اعتبارات بودجه جمهوری در بودجه سالیانه را نجام می دهد؛
در اجرای سیاست واحد دولتی در زمینه حسابداری و گزارشگری مشارکت می نماید؛ 
راهنمای متدولوژیکی در خصوص حسابداری و گزارشگری در سازمان هایی که انواع فعالیت های اقتصادی در حوزه هایی انجام می دهند که در آنها مطابق با مقررات حاضر، SCST رگولاتوری و مدیریت دولتی انجام می دهد را ارائه می نماید؛
طبق توافق با وزارت دارایی، اقدامات حقوقی استاندارد تعیین کننده ویژگی های حسابداری و گزارشگری سازمان های دارای انواع فعالیت های اقتصادی در حوزه هایی که در آنها مطابق با مقررات حاضر، SCST رگولاتوری و مدیریت دولتی انجام می دهد را به تصویب می رساند؛
سایر وظایف پیش بینی شده توسط قوانین جمهوری بلاروس را به انجام می رساند. 
 
SCST حق دارد:
به روش تعیین شده، پیشنهادات در زمینه بهبود قوانین جمهوری بلاروس در حوزه فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری، محافظت از حقوق مالکیت معنوی ارائه نماید؛
کنترل بر اجرای قوانین جمهوری بلاروس در حوزه فعالیت های علمی- فنی و نوآوری، محافظت از حقوق مالکیت معنوی را انجام دهد و به روش تعیین شده، به شورای وزیران جمهوری بلاروس پیشنهاداتی در خصوص جلب به پاسخگویی متخلفین از نقض آنها (قوانین) ارائه نماید؛ 
تامین مالی task های برنامه های علمی- فنی، پروژه های نوآورانه، دیگر کارها و اقدامات قابل انجام در چارچوب سایر زمینه های فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری که با اعتبارات بودجه جمهوری تامین مالی می شوند، در موارد استفاده نامناسب یا ناکارآمد از آنها را متوقف نماید؛ 
به روش تعیین شده، شوراهای هماهنگی و کارشناسی، کمیسیون ها، تیم های تحقیقاتی موقت، کارگروه ها و دیگر ساختارها برای انجام کارها و بررسی موضوعات مرتبط با صلاحیت خود را ایجاد نماید؛ 
به عنوان مشتری دولتی برنامه های علمی- فنی و پروژه های نوآورانه، کارها و خدماتی را انجام دهد؛ 
از نهادهای دولتی، سایر سازمان های دولتی وابسته به دولت جمهوری بلاروس، نهادهای اجرایی و اداری محلی، سایر سازمان ها درخواست اطلاعات در مورد موضوعات مربوط به صلاحیت خود به روش تعیین شده در قوانین نماید؛ 
به روال پیش بینی شده بوسیله قوانین جمهوری بلاروس، مذاکراتی انجام دهد و توافقنامه های بین المللی با نهادهای ذیربط کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی منعقد نماید، در کار این نهادها و سازمان ها و همچنین در رویدادهای بین المللی مربوط به موضوعات علمی- فنی و موضوعات پشتیبانی محافظت از حقوق مالکیت معنوی مشارکت نماید؛ 
 
موسسه دولتی "انستیتو بلاروسی تجزیه و تحلیل سیستمی و پشتیبانی اطلاعاتی حوزه علمی- فنی"
375-17-2031487+
375-17-2266325+
http://www.belisa.org.by
isa@belisa.org.by
 
موسسه دولتی "کتابخانه علمی- فنی دولتی" رائیسا نیکاندرووا سوخوروکوا
375-17-2033138+
375-17-2033138+
http://rlst.org.by
rlst@rlst.org.by
 
موسسه دولتی "مرکز ملی مالکیت معنوی" ولادیمیر آناتولیویچ ریاباوالوف
375-17-2724696+
375-17-2729834+
http://belgospatent.by
ncip@belgospatent.by
 
صندوق نوآوری بلاروس دنیس لئونیدویچ کارژیتسکی
375-17-3360570+ 
375-17-3360570+
http://belinfund.by/
belinfund@mail.ru
 
شرکت واحد دولتی "مرکز اطلاعات علمی- فنی و تجاری" شهر گومل دیمیتری الکسیویچ شامروف
375-232-756541+
375-232-223026+
http://www.cntdi.gomel.by/
mail@cntdi.gomel.by
 
شرکت واحد دولتی "مرکز اطلاعات علمی- فنی و تجاری" شهر گرودنو ویتالی نیکلایویچ شیبوت
375-152-412302+ 
375-152-417231+
http://www.infocenter.grodno.by
grodnocenter@mail.ru
 
شرکت واحد دولتی "مرکز علمی- تحلیلی اطلاعات، نوآوری ها و انتقال فناوری ها" شهر ماگیلف الکساندر گریگوریویچ بی‌خوفسکی
375-222-414699+ 
375-222-413698+
http://cnti.by
cnti@tut.by
 
به روش تعیین شده، کنفرانس های بین المللی و ملی، کنگره ها، سمپوزیوم ها، جلسات، سمینارها، نمایشگاه ها و دیگر رویدادها در زمینه موضوعات مرتبط با صلاحیت خود برگزار نماید؛ 
سازمان های دولتی وابسته به خود را ایجاد نماید، سازماندهی مجدد نماید و به روش مقرر شده بوسیله قوانین جمهوری بلاروس منحل نماید؛  
به روش تعیین شده، در صورت لزوم متخصصین نهادهای دولتی، نهادهای اجرایی و اداری محلی و سایر سازمان ها از جمله موسسات خارجی را برای مسائل فعالیت های علمی- فنی، نوآوری و پشتیبانی محافظت از حقوق مالکیت معنوی جذب نماید؛ 
به روش تعیین شده، قراردادهای انجام کارهای علمی- تحقیقاتی و دیگر کارها، انجام کارشناسی پروژه ها و برنامه‌ها، آماده سازی دیدگاه ها و پیش بینی های تحلیلی در مورد موضوعات فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری و محافظت از حقوق مالکیت معنوی منعقد نماید؛ 
به روش تعیین شده، در خصوص اعطای جوایز دولتی به کارکنانی که سهم بسزایی در توسعه علم، مهندسی و فناوری ها و پشتیبانی محافظت از حقوق مالکیت معنوی داشته اند، درخواست نماید؛ 
 
سازمان های وابسته
موسسه دولتی "انستیتو بلاروسی تجزیه و تحلیل سیستمی و پشتیبانی اطلاعاتی حوزه علمی- فنی" کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس
موسسه دولتی "انستیتو بلاروسی تجزیه و تحلیل سیستمی و پشتیبانی اطلاعاتی حوزه علمی- فنی" کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس به منظور انجام وظایف تجزیه و تحلیل سیستمی وضعیت و روندهای توسعه حوزه علمی- فنی، انجام تحقیق و توسعه علمی برای پشتیبانی علمی و اطلاعاتی از فعالیت های SCST ، سایر نهادهای دولتی جمهوری بلاروس، سازمان های علمی، اشخاص حقوقی و حقیقی ایجاد شده است. 
موضوع فعالیت این موسسه، انجام فعالیت هایی می باشد که برای توسعه حوزه علمی- فنی جهت گیری شده است. 
 
وظایف اصلی و زمینه های فعالیت های علمی :
تجزیه و تحلیل سیستمی وضعیت و روندهای تحولات حوزه علمی- فنی و ارزیابی چشم اندازهای توسعه زمینه های مشخص علم و فناوری ها، مانیتورینگ توسعه پتانسیل علمی- فنی جمهوری و انجام کارهای علمی- تحقیقاتی، تجربی- طراحی و تجربی- فناورانه در بلاروس، ایجاد و استفاده از بانک های داده ها در مورد پتانسیل علمی، فعالیت های نوآورانه، طراحی های علمی- فنی، فناوری های جدید؛
جمع آوری، جمع بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات علمی- فنی و پشتیبانی از نهادهای دولتی، سازمان های علمی، سایر نهادهای تجاری، دانشمندان و متخصصان برای گسترش تحقیق و توسعه علمی، بکارگیری نتایج آنها، پشتیبانی از روابط علمی- فنی بین المللی، ایجاد فضای واحد اطلاعاتی بوسیله آنها (اطلاعات)؛ 
پشتیبانی علمی- اطلاعاتی از همکاری های علمی- فنی بین المللی، گسترش همکاری ها با مراکز و سازمان های علمی- اطلاعاتی خارجی، بازاریابی، تبلیغ محصولات علمی- فنی در بازار؛ 
مساعدت به تدوین و اجرای سیاست علمی- فنی دولتی در زمینه فعالیت های علمی- اطلاعاتی، توسعه پشتیبانی علمی- متدیکی از فعالیت های نهادهای اطلاعات علمی- فنی در بلاروس؛ 
بکارگیری و توسعه فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی به شبکه های رایانه ای و سیستم های اطلاعاتی، استفاده از شبکه های رایانه ای علمی- اطلاعاتی و بانک های داده ها برای حل مسائل علمی- فنی در جمهوری؛ 
تدوین مبانی متدیکی پشیبانی علمی- اطلاعاتی از فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری، هماهنگی اجرای برنامه های علمی- فنی در خصوص زمینه های اصلی فعالیت های خود؛ 
ارائه خدمات اطلاعاتی و ارتباطی الکترونیکی، تشکیل منابع اطلاعاتی دولتی؛ 
توسعه سیستم دولتی اطلاعات علمی- فنی، منابع اینترنتی آموزشی، پزشکی، کتابخانه ای، موزه ای؛
تدوین مبانی متدیکی و توصیه های ارتقاء مهارت کارکنان حوزه علمی و علمی- فنی، همچنین مشارکت در اجرای ارتقاء مهارت کارکنان در زمینه علمی؛ 
ایجاد و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت (سیستم های مدیریت کیفیت، حفاظت از محیط زیست و حفاظت از نیروی کار) برای صنایع، از جمله صنایع جدید و قابل مدرنیزه شدن، با هدف افزایش رقابت پذیری آنها؛ 
مانیتورینگ برنامه دولتی توسعه نوآورانه جمهوری بلاروس؛ 
برنامه ریزی و پیش بینی آماده سازی کارکنان علمی با مهارت بالا؛ 
بررسی مسائل پشتیبانی حقوقی پیشرفت علمی، از جمله بهبود مدیریت دولتی در حوزه علم و نوآوری ها، تعامل علم و کسب و کار، خلاقیت علمی، تاثیر حقوق بین المللی بر توسعه تحقیقات علمی؛ 
تدوین پیشنهاداتی در زمینه بهبود اصول حقوقی، مبانی قانونی- حقوقی، موسسات و ساز و کارهای فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری؛ 
انجام مانیتورینگ علمی- حقوقی و کارشناسی قوانین موجود در خصوص فعالیت های علمی، علمی- فنی و نوآوری. 
لازم به ذکر است که مطابق بند 2 مصوبه شورای وزیران جمهوری بلاروس مورخ 12 دسامبر سال 1997 به شماره 1643، موسسه دولتی "انستیتو بلاروسی تجزیه و تحلیل سیستمی و پشتیبانی اطلاعاتی حوزه علمی- فنی" بعنوان مرکز اطلاعاتی ملی تعیین شده است که هماهنگی تبادل بین الدولی اطلاعات علمی- فنی در جمهوری بلاروس را انجام می دهد. 
مطابق قوانین جمهوری بلاروس، موسسه  دولتی "انستیتو بلاروسی تجزیه و تحلیل سیستمی و پشتیبانی اطلاعاتی حوزه علمی- فنی" ثبت دولتی کارهای علمی- تحقیقاتی، تجربی- طراحی و تجربی- فناورانه را انجام می دهد و فهرست دولتی کارهای علمی- تحقیقاتی، تجربی- طراحی و تجربی- فناورانه، بنیاد مستندات علمی- فنی بر حسب کارهای علمی- تحقیقاتی، تجربی- طراحی و تجربی- فناورانه ثبت شده را هدایت می کند. 
 
فایل کامل این گزارش را در فایل ضمیمه مشاهده نمائید.
شنبه ٣ اسفند ١٣٩٨ - ٠٨:٢٩
واژه های کلیدی:


خروج