اخبار > اکوسیستم فناوری شهروندی در کشور هند

 


اکوسیستم فناوری شهروندی در کشور هند

فناوری هــای شــهروندی(Civic Technology) در طــی ســالیان اخیــر رشــد چشــمگیری در سراســر جهــان داشــته اند. شــرکت ها و موسســه های بســیاری در قالــب اهــداف بشردوســتانه و حتــی تجـاری بــه توســعه ایــن فناوری هــا کمــک نموده انــد. اکنــون زمــان آن رســیده اســت کــه بــه لطــف ایــن فناوری هــا، یــک تغییــر کوانتومــی در کیفیــت حا کمیــت ایجــاد شــود. اســتفاده از ایــن فناوری هــا می توانــد خدمــات ارائه شــده بــه شــهروندان را بــه طــرز چشــمگیری بهبــود بخشــد و پاســخگویی دولت هــا را بــه موضوعــات مهــم مدنــی اصــلاح کنــد. در واقــع، ایــن فناوری هــا از یکســو دولت هــا را در ارائــه بهتــر خدمــات بــه شــهروندان یــاری میکننــد و از ســوی دیگــر، ســبب افزایــش مشــارکت شــهروندان و اعتمــاد عمومــی بــه دولــت می شــوند. 
 یکــی از کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه، کشــور هنــد اســت. هنــد بــه دلیل نیــروی انسانی مســتعد بــا نزدیــک بــه 39 هــزار اســتارتاپ رتبــه ســوم کارآفرینــی دنیــا را در اختیــار دارد. در ایــن بیــن، اســتارتاپ های فنــاوری شــهروندی نیــز در ســال های اخیــر رشــد چشــمگیری در ایــن کشــور داشــته اند. بیــش از 450 اســتارتاپ در ایــن حــوزه ایجــاد شــده اند کــه موفــق بــه جــذب ســرمایه بیــش از 100 میلیــون دلار شــده اند.
دسترســی مناســب شــهروندان بــه گوشــی هوشــمند، فضــای مناســب بــرای کارآفرینــی نوآورانــه و وجــود مشــوق های دولتــی بــرای بهبــود دسترســی دیجیتــال شــهروندان بــه خدمــات(از طریــق دیجیتال کــردن خدمــات دولــت و هوشــمند ســازی شــهرها) عوامــل مؤثــر بــر ا کوسیســتم فناوری هــای شــهروندی در هنــد هســتند. بــا ایــن اوصــاف، بــه نظــر می رســد حجــم بــازار فناوری هــای شــهروندی در هنــد در ســال های آتــی رو بــه رشــد اســت.
هــدف از انتشار گــزارش پیش رو، بررســی آشــنایی بــا توســعه فناوری هــای شــهروندی در کشــور هنــد اســت.  بخش زیادی از ایــن گــزارش، بــا کمــی تغییــر برگرفتــه از گــزارش ســال 2019 Catalyzing Civic tech in India»»  محصــول مشــترک مرکــز نــوآوری، رشــد و کارآفرینــی هنــد (CIIE)، شــبکه امیدیــار (Omidyar Network) وVillage Capital  اســت. شــبکه امیدیــار یــک موسســه غیرانتفاعی اســت کــه تاکنــون نزدیــک یــک میلیــارد دلار در بخش های مختلــف انتفاعی و غیرانتفاعی ســرمایه گذاری کــرده اســت. از ایــن میــزان ســرمایه یبــش از 80 میلیــون دلار در حــوزه فناوری هــای شــهروندی بــوده اســت کــه  9 میلیــون دلار آن در کشــور هنــد بــوده اســت. Village Capital نیــز یــک ســرمایه گذار خطرپذیــر اســت کــه بیش تــر بــر روی اســتارتاپ های مؤثــر بــر حوزه هــای اجتماعــی و محیــط زیســتی ســرمایه گذاری میکنــد و در حــوزه فناوری هــای شــهروندی کشــور هنــد همــکاری نزدیکــی بــا شــبکه امیدیــار داشــته اســت.
تفاوت اصلــی گــزارش پیــش رو بــا گــزارش مذکــور بررســی دقیق تــر برخــی از مطالعــات مــوردی معرفی شــده گــزارش اصلــی اســت. هــر یــک از مــوارد، بــا جزئیــات بررسی شــده اند و مهم تریــن نــکات آن هــا  تشــریح شــده اســت. همچنیــن دو پلتفــرم Mygov و cVIGIL کــه بــه صــورت مســتقیم از طــرف دولــت هنــد ایجاد شــده اند، در حالــی بــه گــزارش یپــش رو اضافــه گشــته اند کــه در گــزارش اصلــی بررســی نشــده اند.
 
دریافت فایل کامل نشریه pdf
دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩ - ١٥:٤٢
فایل ضمیمه


خروج