اخبار > ارائه چارچوبی جهت تدوین سند راهبردی توسعه فناوری زنجیره بلوک مبتنی بر تحلیل حوزه کاربرد

 


ارائه چارچوبی جهت تدوین سند راهبردی توسعه فناوری زنجیره بلوک مبتنی بر تحلیل حوزه کاربرد

ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی- اﻗﺘﺼﺎدی(Socio-economic) ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯿﺪی، ﺗﺤﻮل در ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘﻤﺎد (Trust)اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻓﻨﺎوراﻧﻪ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ. ﻫﻤﻮاره ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘﻤﺎد، ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺤﻮل در اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺛﺮی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 
 
از اﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در راﻫﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ج.ا.ا ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
 
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺘﻨﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺠﻢ و روﻧﺪ ﺑﺎزار، ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎنﻣﺤﻮرِ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد، ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶﺑﻨﺪی ﻓﻨﺎوري از روشﻫﺎ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 
 
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزهﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮد، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ج.ا.ا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
 
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از دو ﺑﻌﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻓﻨﺎوری، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮك در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 
دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩ - ١١:٢٣
فایل ضمیمه


خروج