اخبار > رصد فناوری: رابط های مغز _ رایانه

 


رصد فناوری: رابط های مغز _ رایانه

راﺑﻂﻫﺎی ﻣﻐﺰ-راﯾﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﺰشکی از اﯾﻦ راﺑﻂﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺧﻼقی و ﻧﻈﺎرتی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

مشاهده گزارش Pdf

دوشنبه ٣ خرداد ١٤٠٠ - ١٦:٣٣
فایل ضمیمه


خروج