آخرین مطالب تحلیلی

راهبرد نهایی 2024 آفریقا

همزمان با توسعه دستور کار بلند مدت 2063 اتحادیه آفریقا، علم، فناوری و نوآوری نقش بیشتری در تعیین اهداف توسعه ای به ویژه در ارتباط با رشد اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند....

افزایش صادرات مبتنی بر فناوری هند

میانگیــن ارزش افــزوده فنــاوری در محصــولات تولیــدی صنایــع هنــد حــدود 8 درصــد در ســال 2014 بــوده اســت کــه در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای در حــال توســعه، بســیار کــم اســت.......

گزارش اقتصاد دیجیتالی آنکتاد

فناوری های دیجیتالی در حال تغییر دادن نظام های اقتصادی هستند و این موضوع با پیامدهایی برای توسعه همراه است.

آخرین رویدادها

سهامداران از بوئینگ شکایت کردند

سهامداران شرکت بوئینگ به دلیل اقدام این شرکت هواپیمایی در فریب دادن آنها درباره نقایص ایمنی هواپیماهای بوئینگ 737 مکس از این شرکت شکایت کردند....

گام‌های مجلس برای رونق تولید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس : بعد از مدت‌ها تقریباً می‌توانم بگویم ۷۰ درصد کار اصلاح نظام بانکی به اتمام رسیده ......

نگاه نو به رونق تولید در مناطق آزاد و ویژه

استفاده از امکانات بالقوه برای هدایت فعالان اقتصادی کشورهای پیرامونی به سوی سرمایه گذاری مستقیم یا از طریق مشارکت با سرمایه گذاران داخلی، یکی از راه های رونق تو...