مطالب تحلیلی

 

راهبرد نهایی 2024 آفریقا

همزمان با توسعه دستور کار بلند مدت 2063 اتحادیه آفریقا، علم، فناوری و نوآوری نقش بیشتری در تعیین اهداف توسعه ای به ویژه در ارتباط با رشد اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند.

الگوی‌ مالزی‌ در‌ جذب‌ سرمایه‌‌گذاری و حمایت از صادرات

مالــزی موفــق شــده اســت از اقتصــاد مبتنــی بــر کشــاورزی بــه اقتصــادی متنوع تــر و بــا بنیــان تولیــدی قــوی تبدیــل شــود و هــم اکنــون در پــی دســتیابی بــه محصــولات دارای ارزش افــزوده بــالا از طریــق ایجــاد اقتصــاد دانش بنیــان اســت...

افزایش صادرات مبتنی بر فناوری هند

میانگیــن ارزش افــزوده فنــاوری در محصــولات تولیــدی صنایــع هنــد حــدود 8 درصــد در ســال 2014 بــوده اســت کــه در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای در حــال توســعه، بســیار کــم اســت....

فناوریِ هوش مصنوعی(شماره 7)

1-آینده هوش مصنوعی به داده‌های کم‌تری وابسته خواهد بود، نه داده بیشتر، 2- هوش مصنوعی تصاویر مواد غذایی را فقط با خواندن دستور پخت خلق می کند...


<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>