مطالب تحلیلی

 

برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی (شماره های 13 تا 16)

در شماره 13 تا 15 می خوانیم: فواید و ره آوردهای جمع سپاری، معرفی برخی از سامانه ها و پروژه های جمع سپاری، کجا هستیم؟ (جایگاه قانون سپاری در فناوری شهروندی)، قانون سپاری چیست؟ نگاهی دقیق تر به مفهوم قانون سپاری، تفاوت های آن با مفاهیم مشابه، چرا باید به قانون سپاری در کشور اهمیت بدهیم؟

نظام علم، فناوری و نوآوری اتریش

کشور اتریش طی دو دهه اخیر در زمینه تحقیقات، فناوری و نوآوری (RTI) به خوبی توسعه یافته و امروزه به کشوری پژوهش محور تبدیل شده است. اتریش کشوری موفق و نوآور در عرصه بین المللی است.

شبکه علم و نوآوری بریتانیا

علــم و نــوآوری بریتانیــا یــک شــبکه گســترده از همکاری هــای بین المللــی بریتانیــا در حــوزه نــوآوری اســت کــه در راســتای حفــظ جایــگاه پیشــتاز و مزیــت رقابتــی کســب و کارهــای نــوآور ایــن کشــور در عرصــه علــم و نــوآوری و نیــز بــه منظــور از بیــن بــردن نقــاط ضعــف ظرفیت هــای علــم، فنــاوری و نــوآوری و ایجــاد ارزش از طریــق بهره بــرداری از منابــع بین المللــی تشــکیل شــده اســت.


2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>