رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

اکوسیستم فناوری شهروندی در کشور هند

فناوری هــای شــهروندی(Civic Technology) در طــی ســالیان اخیــر رشــد چشــمگیری در سراســر جهــان داشــته اند. شــرکت ها و موسســه های بســیاری در قالــب اهــد...

کتاب یک دهه آموزش و پژوهش در طب ایرانی

احیای مکتب طب ایرانی به عنوان یکی از ریشه دارترین انواع مکاتب طب سنتی می‌تواند از سویی به ارتقای سلامت و تولید علم و ثروت مبتنی بر دانش بومی کمک کرده و از سوی د...