انتشارات

رصد آینده و هوش مصنوعی

چشم انداز متغیر فناوری های تحول آفرین

این گزارش به فناوری های تحول آفرینی که بیشترین دگرگونی و تغییر را در کسب و کارها ایجاد می کنند، می پردازد. فناوری هایی چون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و رباتیک. فن...

گزارش ها و تحلیل ها

اکوسیستم فناوری شهروندی در کشور هند

فناوری هــای شــهروندی(Civic Technology) در طــی ســالیان اخیــر رشــد چشــمگیری در سراســر جهــان داشــته اند. شــرکت ها و موسســه های بســیاری در قالــب اهــد...

مطالعات بین الملل

گزارش: راهبرد دیجیتال 2025 آلمان

امروزه، دیجیتال‌سازی به تغییرات گسترده در کسب‌و کار، جامعه، محیط کاری، مصرف، همکاری و ارتباطات منتهی شده‌است. پیشرفت فناورانه، پایه و اساس جریان مستمر مفاهیم و ...

فناوری شهروندی

اکوسیستم فناوری شهروندی در کشور هند

فناوری هــای شــهروندی(Civic Technology) در طــی ســالیان اخیــر رشــد چشــمگیری در سراســر جهــان داشــته اند. شــرکت ها و موسســه های بســیاری در قالــب اهــد...

کتاب های منتخب

کتاب یک دهه آموزش و پژوهش در طب ایرانی

احیای مکتب طب ایرانی به عنوان یکی از ریشه دارترین انواع مکاتب طب سنتی می‌تواند از سویی به ارتقای سلامت و تولید علم و ثروت مبتنی بر دانش بومی کمک کرده و از سوی د...

کتاب تجاری سازی فناوریهای پیشرفته

کتابهای زیادی در بازار موجود است که هریک فقط به یک جنبه از فتاوریهای پیشرفته پرداخته اند. تمرکز برخی، بر ایده های نوآورانه است، گروهی به راه اندازی کسب و کار تو...