رویدادهای فناورانه

 

اعلام آمادگی ٢٢ شرکت دانش ‌‌بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه حوزه افتا همراه اول

هم‌زمان با برگزاری رویداد «معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات»، ٢٢ شرکت دانش‌بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه همراه اول در حوزه امنیت فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کردند.

روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎدﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘی ﻓﻨﺎور، در ﻧﻈﺮ دارد روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر و اﯾﺪهﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ...

برگزاری نشست مجازی همکاریهای علمی بین المللی و توسعه فناوری نانو در ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست مجازی همکاریهای علمی بین المللی و توسعه فناوری نانو در ایران با سخنرانی دکتر مریم صنیع اجلال، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ساعت ۱۱ برگزار می شود.


2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>