ساختار

معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات (CTSE@CPDI.IR)

معاونت امورصنعتی(INDUSTRY@CPDI.IR)

عنوان پست الکترونیک
گروه هوایی AVIATION at CPDI.IR
گروه فضایی و علوم زمین SPACE at CPDI.IR
گروه دریایی MARITIME at CPDI.IR
گروه صنعت آب WATER at CPDI.IR

معاونت نوآوری و فناوریهای آینده ساز(RID@CPDI.IR)

معاونت امورزیستی(LIFE-SCI@CPDI.IR)

عنوان پست الکترونیک
گروه سلامت HEALTH at CPDI.IR
گروه دارو PHARMA at CPDI.IR
گروه کشاورزی و غذا AGRI-FOOD at CPDI.IR
گروه توسعه زیرساخت ها و تجهیزات زیستی IO-EQUIP at CPDI.IR

معاونت امورانرژی(ENERGY@CPDI.IR)

عنوان پست الکترونیک
گروه فناوریهای اقلیم و محیط زیست CLEANENERGY at CPDI.IR
گروه برق و نیرو ELECTRIC at CPDI.IR
گروه نفت و گاز PETROLEUM at CPDI.IR
گروه مواد و ساخت پیشرفته MATERIAL at CPDI.IR

مدیریت اموربین‌الملل(INTL@CPDI.IR)

عنوان پست الکترونیک
مدیریت اموربین‌الملل INTL at CPDI.IR