معاونت امورانرژی و مواد

 
عنوان پست الکترونیک
گروه فناوریهای اقلیم و محیط زیست CLEANENERGY at CPDI.IR
گروه برق و نیرو ELECTRIC at CPDI.IR
گروه نفت و گاز PETROLEUM at CPDI.IR
گروه مواد و ساخت پیشرفته MATERIAL at CPDI.IR