معاونت امورصنعتی

 
عنوان پست الکترونیک
گروه هوایی AVIATION at CPDI.IR
گروه فضایی و علوم زمین SPACE at CPDI.IR
گروه دریایی MARITIME at CPDI.IR
گروه صنعت آب WATER at CPDI.IR