معاونت امورزیستی

 
عنوان پست الکترونیک
گروه سلامت HEALTH at CPDI.IR
گروه دارو PHARMA at CPDI.IR
گروه کشاورزی و غذا AGRI-FOOD at CPDI.IR
گروه توسعه زیرساخت ها و تجهیزات زیستی IO-EQUIP at CPDI.IR