گزارشها و تحلیلها

 

اکوسیستم فناوری شهروندی در کشور هند

فناوری هــای شــهروندی(Civic Technology) در طــی ســالیان اخیــر رشــد چشــمگیری در سراســر جهــان داشــته اند. شــرکت ها و موسســه های بســیاری در قالــب اهــداف بشردوســتانه و حتــی تجـاری بــه توســعه ایــن فناوری هــا کمــک نموده انــد...

بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره35)

در این شماره می خوانیم: نگاهی به مفهوم نوآوری باز؛ روش های نوآوری باز؛ "چالش"، سازوکاری بهینه برای حل مسائل دولتی؛ معرفی پلتفرمهای نوآوری باز و چالشها(ادامه)؛ معرفی وبگاه دولتی چالش در آمریکا

گزارش: ارتقای نوآوری در چین: توسعه اکوسیستم نوآوری چین 2019

با توجه به اهمیت روزافزون علم و فناوری در توسعه اقتصادی ملی، دولت‌ها در سراسر جهان نوآوری را به‌عنوان راهبرد اصلی در سطوح ملی مورد توجه قرار می‌دهند که این امر بیانگر الگوی جدیدی از رقابت برای نوآوری در سطح جهان است...

توسعه کسب‌و‌کارهای تحلیل داده‌های زیستی شتاب گرفت/ گسترش محصولات جداسازی سلول‌ها

کسب‌وکارهای داده‌های زیستی در دنیا با سرعت در حال گسترش هستند. مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای پیشرفت این حوزه در کشور دست به کار شده است و اقدامات حمایتی برای رشد و ارتقاء کسب و کارهای این حوزه انجام می‌دهد.

گزارش: آنکتاد و ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری اﯾﺮان

ﮔﺰارش ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﻞ ﮔﻨﺰاﻟﺰ ﺳﺎﻧﺰ، رﯾﯿـﺲ واﺣﺪ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﯿﻢ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕـﯽ ﭘﺮوژه آﻧﮑﺘﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


2 3 4 صفحه بعدی >>