مطالعات بین الملل

 

گزارش: راهبرد دیجیتال 2025 آلمان

امروزه، دیجیتال‌سازی به تغییرات گسترده در کسب‌و کار، جامعه، محیط کاری، مصرف، همکاری و ارتباطات منتهی شده‌است. پیشرفت فناورانه، پایه و اساس جریان مستمر مفاهیم و روش‌های جدیدی را تشکیل می‌دهد ...

گزارش: اتحادیه اروپا و ترویج نوآوری در خرید دولتی(Public Procurement Promoting Innovation)

براساس برنامه ای با عنوان "ترویج نوآوری در خرید دولتی" (Public Procurement Promoting Innovation) که در اتحادیه اروپا در حال اجرا است، با اختصاص بودجه‌‌های مشخصی از خرید دولتی به نوآوری، می‌‌توان بهره‌وری و کیفیت خدمات عمومی را افزایش داد و به این ترتیب، چالش‌های مهم اجتماعی را ساماندهی نمود.

گزارش: ارتقای نوآوری در چین: توسعه اکوسیستم نوآوری چین 2019

با توجه به اهمیت روزافزون علم و فناوری در توسعه اقتصادی ملی، دولت‌ها در سراسر جهان نوآوری را به‌عنوان راهبرد اصلی در سطوح ملی مورد توجه قرار می‌دهند که این امر بیانگر الگوی جدیدی از رقابت برای نوآوری در سطح جهان است...

گزارش: معرفی مرکز دولتی انتقال فناوری های بلاروس

مرکز دولتی انتقال فناوری ها (SCTT)، در ماه مه سال 2003 با کمک کمیته دولتی علم و فناوری های جمهوری بلاروس، آکادمی ملی علوم بلاروس، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) تاسیس شده است.

گزارش: آنکتاد و ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری اﯾﺮان

ﮔﺰارش ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوري ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻧﻬﻞ ﮔﻨﺰاﻟﺰ ﺳﺎﻧﺰ، رﯾﯿـﺲ واﺣﺪ ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﯿﻢ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕـﯽ ﭘﺮوژه آﻧﮑﺘﺎد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

گزارش: نظام علم، فناوری و نوآوری اتریش

کشور اتریش طی دو دهه اخیر در زمینه تحقیقات، فناوری و نوآوری (RTI) به خوبی توسعه یافته و امروزه به کشوری پژوهش محور تبدیل شده است. اتریش کشوری موفق و نوآور در عرصه بین المللی است.

گزارش: شبکه علم و نوآوری بریتانیا

علــم و نــوآوری بریتانیــا یــک شــبکه گســترده از همکاری هــای بین المللــی بریتانیــا در حــوزه نــوآوری اســت کــه در راســتای حفــظ جایــگاه پیشــتاز و مزیــت رقابتــی کســب و کارهــای نــوآور ایــن کشــور در عرصــه علــم و نــوآوری و نیــز بــه منظــور از بیــن بــردن نقــاط ضعــف ظرفیت هــای علــم، فنــاوری و نــوآوری و ایجــاد ارزش از طریــق بهره بــرداری از منابــع بین المللــی تشــکیل شــده ...


2 3 4 5 صفحه بعدی >>