فناوری شهروندی

 

اکوسیستم فناوری شهروندی در کشور هند

فناوری هــای شــهروندی(Civic Technology) در طــی ســالیان اخیــر رشــد چشــمگیری در سراســر جهــان داشــته اند. شــرکت ها و موسســه های بســیاری در قالــب اهــداف بشردوســتانه و حتــی تجـاری بــه توســعه ایــن فناوری هــا کمــک نموده انــد...

بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره35)

در این شماره می خوانیم: نگاهی به مفهوم نوآوری باز؛ روش های نوآوری باز؛ "چالش"، سازوکاری بهینه برای حل مسائل دولتی؛ معرفی پلتفرمهای نوآوری باز و چالشها(ادامه)؛ معرفی وبگاه دولتی چالش در آمریکا


2 3 صفحه بعدی >>