کتابهای منتخب

 

کتاب یک دهه آموزش و پژوهش در طب ایرانی

احیای مکتب طب ایرانی به عنوان یکی از ریشه دارترین انواع مکاتب طب سنتی می‌تواند از سویی به ارتقای سلامت و تولید علم و ثروت مبتنی بر دانش بومی کمک کرده و از سوی دیگر به عنوان یک شاخص مهم هویتی و فرهنگی در تاریخ پزشکی تجلی یابد.

کتاب تجاری سازی فناوریهای پیشرفته

کتابهای زیادی در بازار موجود است که هریک فقط به یک جنبه از فتاوریهای پیشرفته پرداخته اند. تمرکز برخی، بر ایده های نوآورانه است، گروهی به راه اندازی کسب و کار توجه کرده اند و تعدادی، به مباحث و مسائل تجاری سازی...

کتاب فقر احمق می کند.

آنچه گفته شد توضیح بسیار متفاوتی است از اینکه چرا فقرا فقیر باقی می مانند، چرا گرفتاران، گرفتار می مانند، چرا افراد تنها همچنان تنهایند ...


2 صفحه بعدی >>