نمایشگاه تقاضامحور

 

اعلام آمادگی ٢٢ شرکت دانش ‌‌بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه حوزه افتا همراه اول

هم‌زمان با برگزاری رویداد «معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات»، ٢٢ شرکت دانش‌بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه همراه اول در حوزه امنیت فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کردند.

روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎدﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘی ﻓﻨﺎور، در ﻧﻈﺮ دارد روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر و اﯾﺪهﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ...

جزئیات نهضت ساخت ایران در سال ۹۹

برنامه‌های اجرایی نهضت ساخت داخل در سال ۱۳۹۹ با اولویت زمانبندی، راهبری، سیاستگذاری و نظارت از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.


2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>