رویدادها

 

اکوسیستم فناوری شهروندی در کشور هند

فناوری هــای شــهروندی(Civic Technology) در طــی ســالیان اخیــر رشــد چشــمگیری در سراســر جهــان داشــته اند. شــرکت ها و موسســه های بســیاری در قالــب اهــداف بشردوســتانه و حتــی تجـاری بــه توســعه ایــن فناوری هــا کمــک نموده انــد...

بررسی برترین تجارب جهانی فناوری شهروندی(شماره35)

در این شماره می خوانیم: نگاهی به مفهوم نوآوری باز؛ روش های نوآوری باز؛ "چالش"، سازوکاری بهینه برای حل مسائل دولتی؛ معرفی پلتفرمهای نوآوری باز و چالشها(ادامه)؛ معرفی وبگاه دولتی چالش در آمریکا

کتاب یک دهه آموزش و پژوهش در طب ایرانی

احیای مکتب طب ایرانی به عنوان یکی از ریشه دارترین انواع مکاتب طب سنتی می‌تواند از سویی به ارتقای سلامت و تولید علم و ثروت مبتنی بر دانش بومی کمک کرده و از سوی دیگر به عنوان یک شاخص مهم هویتی و فرهنگی در تاریخ پزشکی تجلی یابد.

اعلام آمادگی ٢٢ شرکت دانش ‌‌بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه حوزه افتا همراه اول

هم‌زمان با برگزاری رویداد «معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات»، ٢٢ شرکت دانش‌بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه همراه اول در حوزه امنیت فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کردند.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>