واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (اتریش)

گزارش: اتحادیه اروپا و ترویج نوآوری در خرید دولتی(Public Procurement Promoting Innovation)

براساس برنامه ای با عنوان "ترویج نوآوری در خرید دولتی" (Public Procurement Promoting Innovation) که در اتحادیه اروپا در حال اجرا است، با اختصاص بودجه‌‌های مشخصی از خرید دولتی به نوآوری، می‌‌توان بهره‌وری و کیفیت خدمات عمومی را افزایش داد و به این ترتیب، چالش‌های مهم اجتماعی را ساماندهی نمود.

گزارش: نظام علم، فناوری و نوآوری اتریش

کشور اتریش طی دو دهه اخیر در زمینه تحقیقات، فناوری و نوآوری (RTI) به خوبی توسعه یافته و امروزه به کشوری پژوهش محور تبدیل شده است. اتریش کشوری موفق و نوآور در عرصه بین المللی است.