واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (تقاضا_محور)

روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎدﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘی ﻓﻨﺎور، در ﻧﻈﺮ دارد روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر و اﯾﺪهﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ...

جزئیات نهضت ساخت ایران در سال ۹۹

برنامه‌های اجرایی نهضت ساخت داخل در سال ۱۳۹۹ با اولویت زمانبندی، راهبری، سیاستگذاری و نظارت از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.


2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>