واژه های کلیدی

 
اخبار حاوی کلید واژه (صنایع_دریایی)

روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎدﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘی ﻓﻨﺎور، در ﻧﻈﺮ دارد روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر و اﯾﺪهﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ...

برگزاری همایش یک روزه هم اندیشی در خصوص تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور

در راستای تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت به عنوان کارگروه فناوری و صنایع دریایی در نظر دارد همایش یک روزه «هم اندیشی در خصوص تدوین سیاست های کلی توسعه دریامحور» را برگزار نماید.

برگزاری جلسات کارگروه فناوری و صنایع دریایی با موضوع تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

در راستای تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، جلسات خبرگی کارگروه صنایع و فناوری‌های دریایی کمیته حمل‌ونقل و توسعه دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، در محل مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برگزار شد.