اخبار > روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ

 


روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ

ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎدﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻨﺎور، در ﻧﻈﺮ دارد روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر و اﯾﺪهﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﮑﺎریهای ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در 3 ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ.     
 
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري روﯾﺪاد:
 
1-ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﯾﯽ 
 ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ
 زﻧﺠﯿﺮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ
 ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺑﻨﺪري
 ﺧﺪﻣﺎت و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ
 ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ
 ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ
 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ
 
2- ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) درﯾﺎﯾﯽ
 ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻨﺎدر و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء(IoT)
 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺮدازش دادهﻫﺎي ﮐﻼن در ﺑﻨﺎدر
 دادهﮐﺎوي و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺮاﺑﺮی درﯾﺎﯾﯽ
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ و ﺳﻮﻧﺎرﻫﺎ
 ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیهای ﺣﺴﺎس ﺳﺨﺖاﻓﺰاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت
 ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوری ﺑﻼكﭼﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ
 
3-ﭘﯿﺸﺮاﻧﺶ درﯾﺎﯾﯽ 
 ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي درﯾﺎیی
 ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﮐﺸﺘﯽ
 ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻧﺶ
 روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
 اﻓﺰاﯾﺶ درﯾﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎ 
 
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎزي و ﺑﻪ ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیها (Reverse Pitch) درﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري روﯾﺪاد ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎي ﻓﻨﺎور ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺪﺋﻮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﭘﺲ از روﯾﺪاد ﺑﺮ روي ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه و ﺷﺒﮑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻨﺎور ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در روﯾﺪاد ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري روﯾﺪاد، ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎدﺑﺎن در راﺳﺘﺎي ﻫﻢرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻓﻨﺎوران، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیها را دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی (RFP) ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﻇﻬﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 
 
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﯿﻼت، از ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري : 23 ﺷﻬﺮﯾﻮر 99
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ارﺳﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیها
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ : 02166093695
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ : pishrun@baadban.ir
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ روﯾﺪاد:  09119490764 ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎس زاده 
 
دریافت فایل pdf
دریافت فایل پوستر jpg
سه شنبه ٤ شهريور ١٣٩٩ - ١٥:٢٧
فایل ضمیمه


خروج