رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

ارائه چارچوبی جهت تدوین سند راهبردی توسعه فناوری زنجیره بلوک مبتنی بر تحلیل حوزه کاربرد

ﻓﻨﺎوري زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدي(Socio-economic) ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯿﺪي، ﺗﺤﻮل در ﻣﻔﻬﻮم اﻋﺘﻤﺎد ا...

اولین شماره گاهنامه اقتصاد دیجیتال

یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﺧﻼء ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸـــﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﺳﺎزد....