رصد و آینده نگاری

رویدادهای فناورانه

گزارش ها و تحلیل ها

آخرین مطالب

دکتر سورنا ستاری و دکتر سیروس وطنخواه از دستاوردهای طرح جامع سلامت ملی در مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه بازدید کردند

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در بازدید از دستاوردهای طرح جامع سلامت غذا در مرکز تحقیقات سلامت غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر لزوم بومی سازی صنعت غذایی...