آخرین مطالب تحلیلی

افزایش صادرات مبتنی بر فناوری هند

میانگیــن ارزش افــزوده فنــاوری در محصــولات تولیــدی صنایــع هنــد حــدود 8 درصــد در ســال 2014 بــوده اســت کــه در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای در حــال توســعه، بســیار کــم اســت.......

گزارش اقتصاد دیجیتالی آنکتاد

فناوری های دیجیتالی در حال تغییر دادن نظام های اقتصادی هستند و این موضوع با پیامدهایی برای توسعه همراه است.

سیاست های تشویقی رشد جمعیت در روسیه

جمعیت فدراسیون روسیه پس از فروپاشی شوروی روندی رو به کاهش داشت بطوریکه از 148.3 میلیون نفر در سال 1991 به 142.7 میلیون نفر در سال 2009 رسید. ...

آخرین رویدادها